logo


Implantologie  Keizersgracht             

      

Klachtenregeling

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over een uitgevoerde behandeling, dan zullen we ons uiterste best doen om het probleem op te lossen. Het beste is om het probleem direct met uw behandelaar of tandarts te bespreken. Meestal komt u samen tot een oplossing.

Advies van het TIP
Als we er samen niet uitkomen, kunt u een stapje verder gaan en telefonisch advies en informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP, tel: 0900 20 25 012, € 0,15 per minuut). Het TIP is opgericht door de beroepsorganisatie van uw tandarts, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). De afhandeling verschilt per situatie. De TIP-medewerker kan u verder adviseren. TIP raadt soms aan uw probleem per brief aan de NMT voor te leggen.

KNMT-klachtenregeling
U kunt ook Uw klacht indienen via de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde).
Als u besluit uw probleem per brief aan de KNMT voor te leggen, kunt u gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling. In het kader van de Kwaliteitswet Zorginstellingen zijn de tandarts-implantologen bij de KNMT-klachtenregeling is aangesloten. Die regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgverlener stelt. De regeling biedt twee mogelijkheden. De KNMT kan namelijk:
een bemiddelende rol spelen;
of overgaan tot formele behandeling van uw klacht, resulterend in een uitspraak.

Bemiddeling
Voordeel van bemiddeling is, dat onder leiding van twee deskundigen van de Bemiddelingsraad wordt gezocht naar een voor beide partijen aanvaardbare oplossing. Als de bemiddeling slaagt, wordt de uitkomst schriftelijk vastgelegd en is daarmee het probleem opgelost.

Formele klachtbehandeling en uitspraak
Als bemiddeling niet op prijs wordt gesteld of als een bemiddelingspoging niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u de KNMT vragen om een formele behandeling van uw klacht door de Centrale Klachtencommissie. U en uw tandarts worden dan uitgenodigd voor een gesprek over uw klacht. Beide partijen worden gevraagd om het gerezen probleem toe te lichten. Enige weken later zullen beide partijen schriftelijk op de hoogte worden gesteld van de uitspraak. Deze kan, als daar aanleiding voor is, vergezeld gaan van een aanbeveling aan de tandarts.

Kosten
Aan de bemiddeling zijn geen kosten verbonden. Dat geldt ook voor de klachtbehandeling.

Meer informatie
Meer informatie over de klachtenregeling kunt u opvragen bij de KNMT. Dat kan schriftelijk via Postbus 2000, 3430 CA Nieuwegein. Voor een persoonlijk advies of informatie kunt u contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP), telefoon 0900 20 25 012 (€ 0,15 per minuut). De klacht moet altijd als bijlage meegestuurd worden. Formuleer uw klacht feitelijk en duidelijk. De KNMT communiceert bij voorkeur digitaal (via e-mail).
U kunt via de site http://www.tandartsennet.nl/zoeken/nmt-klachtformulier.html
een klachtenformulier downloaden.
Nadere informatie kunt u vinden op de volgende site:
http://www.tandartsennet.nl/nmt/website4/nmt.nsf/a8346832c9a1cfefc125748300455509/887aadd138a7ede2c1256ee4002cb3da!OpenDocument© 2016 HH