logo


Implantologie  Keizersgracht             

      

Het behandelplan

Op deze pagina vindt u informatie over hoe een behandeling doorgaans verloopt. Er wordt naar gestreefd om u altijd zo snel mogelijk een eerste afspraak te geven, bij voorkeur binnen twee weken. Afhankelijk van de gecompliceerdheid kan de duur van de hele behandeling variëren van anderhalve maand tot meer dan anderhalf jaar.

In het tijdspad van de behandeling worden globaal de volgende stappen doorlopen: 

- Informatieconsult;
- Opstellen van het behandelplan
- Begroting
- Herstel van de kaakwal (indien nodig)
- Plaatsen van de implantaten
- Vervaardigen van de suprastrucuur (kroon, brug of prothese)
- Regelmatige controle

Informatie consult
U krijgt vóór het eerste bezoek informatie over implantaten thuis gestuurd. U ontvangt tevens een gezondheidsvragenlijst die u van tevoren in kunt vullen. Wij vragen u ook om bij uw eerste bezoek uw verzekeringspas mee te nemen en te controleren of wij uw gegevens correct hebben ingevoerd.
Tijdens het eerste consult (informatieconsult) zal aan de hand van de ingevulde vragenlijst uw algemene lichamelijke conditie worden besproken. Door middel van mondonderzoek en röntgenfoto’s wordt de toestand van uw gebit beoordeeld, om zo een oplossing voor uw specifieke gebitsprobleem te vinden.
Vaak kan meteen een definitief behandelplan worden opgesteld, maar soms zijn er meerdere mogelijkheden waarvan een oplossing met implantaten er één kan zijn. We kiezen dan samen met u voor één of meerdere mogelijkheden waarbij wij u zo volledig mogelijk over het te verwachten behandelresultaat zullen informeren.
Er worden één of meerdere behandelplannen opgesteld en met de bijbehorende gespecificeerde begrotingen naar u opgestuurd zodat u thuis in alle rust uw definitieve keuze kunt maken. Tevens ontvangt uw eigen (tand-)arts een verslag van de bevindingen en het (voorlopige) behandelplan.

Opstellen van het behandelplan
In de volgende afspraak wordt het definitieve behandelplan vastgesteld. De behandeling wordt pas daadwerkelijk begonnen als alles volledig duidelijk is en u geheel akkoord bent.
In sommige gevallen moeten er een aantal voorbereidende behandelingen worden uitgevoerd alvorens met de feitelijke implantologische behandeling kan worden begonnen. Deze voorbereidingen kunnen betrekking hebben op het niveau van de mondhygiëne, de conditie van het tandvlees en op de staat van bestaande vullingen en/of kronen. Soms moeten eerst één of meerdere tanden of kiezen worden verwijderd.
Verder worden de noodzakelijke recepten verstrekt en, indien nodig, afdrukken van het gebit genomen. Meestal betreffen deze recepten een antibioticum om tijdens de behandeling extra bescherming te bieden tegen eventuele infectie, alsmede een desinfecterend spoelmiddel en een pijnstiller. Desgewenst kan ook een kalmerend middel worden voorgeschreven en eventueel een middel tegen zwelling.
Afhankelijk van de vorm van de kaakwal en de hoeveelheid beschikbaar bot zijn er globaal drie mogelijke uitgangssituaties voor de behandeling:
   a. Er is voldoende bot aanwezig in de kaakwal en er kan direct worden geïmplanteerd.
   b. Er is onvoldoende bot aanwezig zodat er een bot-toevoegende ingreep moet worden uitgevoerd, maar de implantaten kunnen wel gelijktijdig worden geplaatst.
   c. Er is zo weinig bot aanwezig dat er eerst een aparte bot-toevoegende ingreep moet worden uitgevoerd en de implantaten pas 6 à 9 maanden later kunnen worden geplaatst.
Afhankelijk van uw uitgangssituatie wordt een afspraak gemaakt voor het herstel van de kaakwal (indien nodig) en/of het feitelijke plaatsen van de implantaten.

Begroting
Voordat de behandeling begonnen wordt, krijgt u van ons een gespecificeerde begroting van de kosten. De rekeningen zullen logisch gespreid worden aan de hand van de uitgevoerde behandelingen. Bij uitgebreid techniekwerk kan om een voorschot worden gevraagd.
De tarieven zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgesteld via een zogenaamde Tariefbeschikking.
Deze tarieven voor de implantologische behandelingen bevatten geen garantie-element . Met andere woorden, wanneer een implantaat verwijderd wordt, zijn de kosten van een nieuw implantaat en eventuele kroon in principe ook voor uw rekening. Wij zullen echter ons uiterste best doen om in alle redelijkheid een oplossing te vinden. Wanneer een implantaat binnen een jaar verloren gaat, zullen wij op onze kosten een nieuw implantaat herplaatsen als dat medisch/tandheelkundig mogelijk en gewenst is.

Herstel van de kaakwal (indien nodig)
Het komt nogal eens voor dat er te weinig bot is om zonder meer een implantaat te kunnen plaatsen. In dat geval moet er eerst nieuw bot worden “gemaakt”. Hiervoor bestaan verschillende technieken die vaak gecombineerd worden toegepast:
het aanbrengen van kunstbot
het transplanteren van eigen bot

Plaatsen van de implantaten
Onder lokale verdoving wordt eerst een luikje in het tandvlees gemaakt en geopend. Daarna wordt in het onderliggende bot heel nauwkeurig een gat (het zgn. “implantaatbed”) geprepareerd waar vervolgens een schroefvormig titanium implantaat wordt ingebracht. Meestal wordt het tandvlees weer terug gelegd en gehecht.
Het implantaat ligt nu verstopt onder het tandvlees, zodat het bot in alle rust er tegenaan kan groeien. Er volgt dan een periode van inheling (osseointegratie) die kan variëren van enkele weken tot soms meer dan zes maanden. Na 1 tot 2 weken volgt de controleafspraak. Hier wordt de wondgenezing beoordeeld en worden de hechtingen verwijderd.

Vervaardigen van de suprastrucuur (kroon, brug of prothese)
Na de periode van heling wordt het implantaat weer opgezocht en vrijgelegd en wordt er een suprastructuur op geplaatst. Dit kan een enkele kroon zijn, een (vaste) brug of een (uitneembare) prothese.
Het maken van de suprastructuur wordt in drie tot zes zittingen uitgevoerd. Het is ook mogelijk dat uw eigen tandarts de suprastructuur vervaardigt. De tijdsduur tussen het plaatsen van de implantaten en deze vervolgbehandelingen kan variëren van minder dan 6 weken tot meer dan 6 maanden. Dit is afhankelijk van verschillende factoren zoals:
   - de hardheid van het kaakbot (in de onderkaak is het bot vaak harder dan in de bovenkaak)
   - de afmeting van de gebruikte implantaten
   - het al of niet toepassen van bot-toevoegende technieken
Soms is het mogelijk een implantaat zo te plaatsen dat het al direct door het tandvlees heen steekt en niet bij de volgende afspraak hoeft te worden vrijgelegd (éénfase). Een enkele keer zit het implantaat meteen al zo stevig dat er al direct of binnen een paar dagen een voorlopige of definitieve constructie op kan worden bevestigd.

Regelmatige controle
Als de behandeling is voltooid worden controlefoto’s gemaakt en neemt uw eigen tandarts de zorg over.
Na een jaar wordt u bij ons opgeroepen voor controle van de implantaten, waarbij ook weer een röntgenfoto zal worden gemaakt. Weer drie jaar later wordt er wederom een controle uitgevoerd. Afhankelijk van de bevindingen wordt bepaald in hoeverre controle in de toekomst nodig is. Implantologie Amsterdam blijft verantwoordelijk voor de door de kliniek uitgevoerde behandelingen.
Het spreekt vanzelf dat u de implantaatkroon of -brug bijzonder goed moet schoonhouden. Dit vergt soms extra inspanning. U krijgt hiervoor speciale instructie van uw behandelaar of de mondhygiëniste. Regelmatige controle van de mondhygiëne blijft noodzakelijk.
Bij goed onderhoud zal een implantaatkroon of -brug zal dan over het algemeen probleemloos functioneren. Het kan voorkomen dat er na verloop van tijd kleine reparaties uitgevoerd moeten worden.
Het succespercentage van implantaten is groot: voor onder- en bovenkaak over een periode van 10 jaar is respectievelijk rond de 98% en 95%.
Mocht een implantaat onverhoopt verloren gaan, dan is dat natuurlijk een nare gebeurtenis. Verlies van het implantaat wordt overigens vooral gezien bij patiënten die roken en bij patiënten met een inadequate mondhygiëne.

© 2016 HH